Sparen met je Beltegoed
 • Inloggen |
  Gebruikersnaam *
  Wachtwoord *
  Onthouden
 • Registreren
 • Algemene voorwaarden SparenmetjeBeltegoed

  d.d. 28 december 2016

  Door gebruik te maken van SparenmetjeBeltegoed, wordt integraal akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

  1. Algemeen:
  1.1 Aanmelden bij SparenmetjeBeltegoed is mogelijk voor alle bezoekers, die woonachtig zijn in Nederland.
  1.2 Wanneer SparenmetjeBeltegoed ooit zijn diensten zou stopzetten, worden gebruikers met een positief tegoed van tenminste € 0,75 per e-mail benaderd en gedurende een periode van tenminste 2 weken in de gelegenheid gesteld om het resterende tegoed te besteden, tenzij dit door een bepaalde situatie/instantie niet mogelijk wordt gemaakt.
  1.3 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de website om zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden van zijn/haar provider, in het bijzonder met betrekking tot het "cashen" van beltegoed.
  1.4 Het is in geen enkel geval toegestaan om gebruik te maken van de door de website aangeboden diensten met een abonnement, die niet op de naam van de gebruiker in kwestie zelf staat.
  1.5 Het kan gebeuren dat service-/betaalnummers alsook betaalde SMS nummers niet binnen de belbundel van een gebruiker vallen, die door de gebruiker bij zijn provider wordt afgenomen. De gebruiker dient zich zelf de nodige inlichtingen te verschaffen in verband met deze kwestie.
  1.6 Het staat SparenmetjeBeltegoed vrij om juridische stappen te ondernemen tegen de gebruiker indien er sprake is van fraude, misbruik, of andere activiteiten die door SparenmetjeBeltegoed of de provider van de gebruiker als kwalijk/illegaal/... kunnen worden aangezien.

  2. Prijzen en accounts:
  2.1 De gebruiker verplicht zich er toe om alle benodigde gegevens (naam, adres, woonplaats, etc.) naar waarheid in te vullen.
  2.2 Er is onder normale omstandigheden slechts één account per IP-adres toegestaan.
  2.3 Wanneer de gebruiker aan kan tonen dat meerdere gebruikers van één bepaald IP-adres ieder hun eigen account willen hebben, kan hiervoor toestemming aangevraagd worden bij SparenmetjeBeltegoed. Goedkeuring is enkel geldig wanneer de gebruiker van SparenmetjeBeltegoed een schriftelijke toestemming ontvangt.
  2.4 Per gesprek wordt het tegoed van een gebruiker verhoogd met € 0,75. Per gesprek wordt een vaste prijs van € 1,30 in rekening gebracht.
  2.5 Per minuut wordt het tegoed van een gebruiker verhoogd met € 0,40, met een maximum van € 12,- per gesprek. Per minuut wordt een vaste prijs van € 0,80 in rekening gebracht.
  2.6 Per SMS wordt het tegoed van een gebruiker verhoogd met € 0,75. Per SMS wordt een vaste prijs van € 1,50 in rekening gebracht.
  2.7 Het is mogelijk dat door de provider van de gebruiker (bijvoorbeeld bij het gebruik van een mobiele telefoon) extra kosten in rekening worden gebracht.
  2.8 De gebruiker kan in geen enkel geval een schadeclaim indienen tegen SparenmetjeBeltegoed die hoger is dan het door de gebruiker in totaal opgespaarde tegoed.
  2.9 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, als gevolg van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en is SparenmetjeBeltegoed niet verplicht om hetgeen conform de foutieve prijs te leveren.
  2.10 Tegoeden, die verkregen zijn door fouten in het systeem worden nimmer uitbetaald.

  3. Leveringen:
  3.1 SparenmetjeBeltegoed spant zich in om iedere bestelling binnen de termijn van 5 werkdagen te verwerken. Afhankelijk van de vervoerder zal de bestelling vervolgens binnen 3 werkdagen worden afgeleverd.
  3.2 Per maand zal een maximum van € 10,- aan bestellingen worden verwerkt binnen 5 werkdagen, verzoeken boven dit bedrag zullen 30 dagen (telefoon) of 10 tot 12 weken (SMS) na het einde van de maand worden verwerkt, afhankelijk van uitbetaling door onze provider.
  3.3 SparenmetjeBeltegoed kan in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan van een bestelling. SparenmetjeBeltegoed zal echter alles in het werk stellen om de gangbare procedures te volgen om alsnog te proberen de bestelling terug te vinden.
  3.4 Het aanbrengen van wijzigingen aan een bestelling is mogelijk binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst door een e–mail te sturen voorzien van het ordernummer naar bestelling@sparenmetjebeltegoed.nl.
  3.5 Het annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst door een e–mail te sturen voorzien van het ordernummer naar bestelling@sparenmetjebeltegoed.nl.
  3.6 Het staat SparenmetjeBeltegoed vrij in geval/bij het vermoeden van fraude, misbruik of andere onoorbare activiteiten de bestelling van de gebruiker uit te stellen of te weigeren. Het staat SparenmetjeBeltegoed daarnaast vrij om de gebruiker in kwestie te blokkeren en/of te verwijderen van de website.

  4. Terugbetalingen en retourneringen:
  4.1 Terugbetaling is enkel mogelijk wanneer de annulering van een bestelling is doorgegeven binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst.
  4.2 Wanneer wordt voldaan aan punt 4.1 van deze algemene voorwaarden zal SparenmetjeBeltegoed het terug te betalen tegoed zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, terugstorten op het account van de gebruiker.
  4.3 Een artikel retourneren is enkel en alleen mogelijk binnen 14 dagen (herroepingsrecht) na ontvangst van het artikel in kwestie, eventuele kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de gebruiker.
  4.4 Wanneer het een retournering betreft wordt steeds gewacht tot het artikel bij SparenmetjeBeltegoed is binnengekomen, waarna zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, het tegoed wordt teruggestort.
  4.5 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn kaarten met tegoed (beltegoed, tegoedbonnen, etc.), (hygiënische) producten waarvan de verzegeling is gebroken en producten met een houdbaarheidsdatum. Deze producten kunnen niet worden geretourneerd.

  5. Overige bepalingen:
  5.1 Het is een gebruiker van SparenmetjeBeltegoed in geen enkel geval toegestaan om zijn account te koop aan te bieden en/of zijn opgespaarde tegoed over te dragen aan derden.
  5.2 SparenmetjeBeltegoed kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor overmatig gebruik van de op onze website aangeboden dienst(en) en alle daarbij behorende kosten.
  5.3 Klachten over een ontvangen artikel, etc. dienen steeds aangegeven te worden aan SparenmetjeBeltegoed binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het artikel in kwestie. Iedere klacht dient per e–mail naar klachten@sparenmetjebeltegoed.nl te worden verstuurd voorzien van een duidelijke omschrijving van het probleem en van het ordernummer.

  6. Slotbepalingen:
  6.1 Het staat SparenmetjeBeltegoed te allen tijde vrij om deze algemene voorwaarden aan te passen wanneer zij dit nodig acht. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is in ieder geval steeds terug te vinden op de website van SparenmetjeBeltegoed.
  6.2 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Lelystad of de rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker, naar onze keuze, bevoegd.
  6.3 In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorziet ligt de beslissing bij de beheerders/medewerkers van SparenmetjeBeltegoed.
  6.4 Op deze algemene voorwaarden is steeds het Nederlands recht van toepassing.

  Statistieken